นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการ RDC2019

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ RDC2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 27 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย