คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562    เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น และคณะผู้บริหารของคณะฯ  ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รองศาสตราจารย์ วิชัย ฤกษ์ภูริทัต ประธานสาขาภาคเหนือ 2 และคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อหารือความถึงความร่วมมือระหว่าง วสท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก