การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

      การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรรถไกร  พันธุ์ภักดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      โครงการดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และมีส่วนร่วมระดมความคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ  

ถ่ายภาพ Cr : สันติ  อโหสิ / รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ / ศรัณย์  พร้อมเทพ
ข้อมูล Cr : ศรีรัตน์  ทองล้ำ
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธ์  แก้วป้องปก