ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบปรับอากาศ vrv และงานระบบท่อ รายวิชา 302439

      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายวิชา 302439  การออกแบบระบบท่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบปรับอากาศ vrv และงานระบบท่อ

ถ่ายภาพ/ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียณมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธ์  แก้วป้องปก