บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

      วันจันทร์ที่  8 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ  แย้มเม่น และผู้บริหารของคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คุณทศพร สุโพธิ์ใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
      พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้นำผู้บริหารจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ฯ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม Unit of Startup and Innovation Services | USIS ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง อีกด้วย และภายหลังการประชุมจะได้มีการนำรายละเอียดเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยของทั้งสองฝ่ายต่อไป  

ถ่ายภาพ Cr : รุ่งนภา  ท่วมไธสง
ข้อมูล Cr : กมลชนก กำเนินนก
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก