นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) ประจำปี 2562

ทีมวิศวกรที่ปรึกษาดังต่อไปนี้
1. ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา          ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
2. ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห          ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
3. ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์            ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
4. ดร.ปองพันธ์  โอทกานนท์          ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
5. น.ส.แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

      เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
      1. การอบรมให้ความรู้ด้ารการ
      2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน (Energy Man) 
      3. การกำหนดแผนงานอนุรักษ์พลังงาน
      4. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องจักรในอาคารและโรงงาน
      5. การกำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานทั้งแบบที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช่เงินลงทุน ฯลฯ 
      ทั้งนี้ ในโครงการนี้มีผู้ประกอบการได้รับเงินทุนสนับสนุนถึง 30% (ไม่เกินสามแสนบาทต่อโรงงานหรืออาคาร ผู้ขอรับทุน) ในการดำเนินการมาตรการการอนุรักษ์พลังงานตามที่ที่ปรึกษาเสนอ โดยมีบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 11 บริษัท ดังนี้


โดยบริษัทได้ดำเนินมาตรการที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน ดังนี้


      ผลจากการดำเนินงานสามารถช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ทั้งสิ้น ดังนี้
1. ผลประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า ......478,650.84..       (kWh/ปี)
2. ผลประหยัดพลังงานด้านความร้อน ......332,217.60..       (MJ/ปี)
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็นจำนวนเงินได้ทั้งสิ้น ...2,720,831.55..       (บาท/ปี)
4. ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจก
(greenhouse gases, GSG) ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้มากถึง 243,189,855 kgCO2

 


1
2
Next