โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

      วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร