คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดให้มีการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของคณะ ฯ ขึ้น  ณ ห้อง en 6 1 7 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้างานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน สารบรรณ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานกิจการนิสิต  หัวหน้างานนโยบายและแผน ผู้แทนกลุ่มงานบริการด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  และ ผู้แทนกลุ่มครูช่าง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานรอ 9 เดือนที่ผ่านมาต่อผู้บริหาร พร้อมกันนี้บุคลากรของคณะฯให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพียงกัน 

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสี, รัฐวิชญ์ เรือพิพัฒน์ และศรันย์ พร้อมเทพ
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก