โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ วันที่ 9-22 มิถุนายน 2562

      รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใช้ชื่อ “โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ” ในระหว่างวันที่ 9-22 มิถุนายน 2562 โดยมี Associate Professor Dr.Fazly Salleh Bin Abas, Dean,  Associate Professor Dr.Way-Soong LIM, Deputy Dean นำนักศึกษาจำนวน 6 คน จาก Faculty of Engineering and Technology, Multimedia University, Malaysia และ Professor Dr. Conrado Monzon, Associate Dean, นำนักศึกษาจำนวน 8 คน จาก College of Engineering, Architecture and Technology De La Salle University–Dasmariñas, Philippines เข้ามาร่วม“โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ”
      โดยทั้งสองสถาบันนั้นเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสอดแทรกกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ ประกอบด้วย Creative Thinking, Microcontroller and Sensors for Innovative Applications,  VR (Virtual Reality) group workshop, Autodesk+ "3D Printing", Laser Cut Group, Thai food processing, Thai dressing, Phuhinrongkla National Park, Sukhothai Historical Park, The Faculty of Engineering tour (Innovation Center tour, LABs), ASEAN Smart Grid Simulator at School of Renewable Energy and Smart Grid Technology (SGtech), Phitsanulok City Tour, Thai Food Processing and Thai Dressing, and International Day at the faculty of Engineering 

ภาพ/ข้อมูล/เขียนข่าว  Cr : รุ่งนภา ท่วมไธสง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก