นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เข้ารับใบประกาศแสดงความชื่นชมจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับใบประกาศเพื่อแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศวกรรมโยธา 

ภาพ/ข้อมูล/เขียนข่าว  Cr : นุชนารถ แก้วแดง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก