คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ (Bridge 2 Inventor Challenge)

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ บริษัท   ไทยบริดจสโตน  จำกัด  ร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ (Bridge 2 Inventor Challenge) ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2562 นี้ เป็นปีที่ 12 
      กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดของตัวเองผ่านสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ โดยนำระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
      โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมนิสิตเตรียมความพร้อมเป็นพี่เลี้ยงอบรมนักเรียน ในวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพ/ข้อมูล/เขียนข่าว  Cr : นุชนารถ แก้วแดง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก

1
2
Next