คณะกรรมอนุกรรมการจากสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับ พ.ศ.2560) และทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ คณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว

ภาพข่าว Cr : สันติ อโหสิ
เขียนข่าว/It Cr : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก 

1
2
Next