29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

      วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และพิธีมอบโล่มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัย และ ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ Cr : ศรีรัตน์  ทองล้ำ
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก