ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา 302313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562

      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา 302313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดโครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ในหัวข้อเรื่อง การแข่งขันประดิษฐ์กลไกหนอนกระดึ๊บ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (Shop ME) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. นิสิตได้ฝึกประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสังเคราะห์กลไกพื้นฐาน ได้แก่ กลไกตัวเลื่อน-ข้อเหวี่ยง 
2. นิสิตได้ฝึกประดิษฐ์กลไกพื้นฐาน
3. นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม

ถ่ายภาพ/ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก