ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนที่ปรึกษากลุ่มจังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ (Knowladge Sharing)

ทีมวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ อนุรักษ์พลังงาน ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Point
1. ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
2. ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
3. ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์   ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
4. ดร.ปองพันธ์  โอทกานนท์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
5. น.ส.แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
      เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 262 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนที่ปรึกษากลุ่มจังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ (Knowladge Sharing) และนำเสนอผลการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 บริษัท ดังนี้      ตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานให้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจูงใจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้กำหนดให้ที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษา One Day Audit เป็นเวลา 1 วัน และเข้าตรวจสอบผลการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จอีก 1 วัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนในการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจักรตามมาตรการที่ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
      สถาบันพลังงานฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานโครงการฯ (Knowledge Sharing) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ที่ปรึกษาแต่ละทีมได้รับระหว่างดำเนินโครงการฯ และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับปรุงแนวทางการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสงขา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร
      ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสุน กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัด The Best Energy Man โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับ
• แพคเกจศึกษาดูงาน “Energy Points Idea Trip” 
(อาทิ ชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานสถานประกอบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ฯลฯ)
(รวมที่พัก 2 คืน/พาหนะการเดินทางไป-กลับและพาหนะระหว่างกิจกรรมศึกษาดูงาน/อาหาร-น้ำดื่ม-ของว่างตลอดกิจกรรม)
• การเข้าร่วมงานประกาศผลและรับมอบโล่ห์รางวัล The Best Energy Man
• ได้รับพิจารณาเข้า ร่วมกิจกรรมในฐานะตัวแทนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมโครงการอื่นๆต่อไป

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก