โครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุน

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก