ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าสวยพฤษศาสตร์ไม้หายาก

       วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์  ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ป่าสวยพฤกษศาสตร์ไม้หายาก" เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุล ยั่งยืน ณ บริเวณสระน้ำสุริโยทัย ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ/ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก