นักวิจัยและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง

       รศ.ดร.มัทนี  สงวนเสริมศรี พร้อมด้วย นายเกดิษฐ์  กว้างตระกูล และนิสิตรายวิชา 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน ได้แก่  นายรัชตะ เบียเชะ, นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ , นายอดุล บุตรสีทา  เข้าศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อยชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 5 ต.ดงประดำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  ในวันที่  6 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คุณบุญมาก  รุนกระโทก และ คุณบุญส่ง  ศิริโยธิน เป็นวิทยากร 

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก