อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

       ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานัน์ ,ผศ.ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ ,ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย, นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล , นายชัชชัย อินเขียน และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 73 คน  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก