นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กลุ่มงานวิจัยเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.ปี 2562 ( TRF Congress2019 )


      รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “กลุ่มงานวิจัยเด่น” สำหรับหัวข้อ “การพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจริยะ” ระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.ปี 2562 ( TRF Congress2019) ภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย Disruptive Technology for World Society ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
      โดยคณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ “เตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะ” ที่มีการบริโภคพลังงานไฟฟ้าลดลง และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิแผ่นพื้นเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าได้อย่างอัตโนมัติ 

IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก


ข้อมูลงาน TSRI Congress 2019