ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการร่างและวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร)
3. ดร.สมชาย ใบม่วง (ผู้ทรงคุณวุฒิร่างหลักสูตร)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิร่างหลักสูตร)
      โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62  ดร.พิจิตต รัตตกุล และรศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม Unit of Startup and Innovation Services (USIS) โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานหลักสูตร และ หัวหน้าศูนย์ USIS พร้อมทั้ง ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองหัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี และ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ 

ข้อมูล/ข่าว Cr : ทัศพร กนกพารา 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก