หน่วยสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  หน่วยสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยคุณกัญญารัตน์  ประทุมศิริ   จากกองส่งเสริมการบริการวิชาการ  ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

เขียนข่าว/ภาพ Cr: ณัฐชา ฮุนพานิช
IT Cr: วิสุทธิ์ แก้วป้องปก