คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

      วันที่ 19 สิงหาคม  2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์  เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

ภาพ/ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก