โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่องทำความเข้าใจและรู้จัก EdPEx

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการการบรรยายพิเศษ เพื่อเรื่องทำความเข้าใจและรู้จัก EdPEx พร้อมทั้งมีการทำ Workshop เพิ่มส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ EdPEx ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download เอกสารนำเสนอ รู้จัก EdPEx

ภาพ Cr: ศรีรัตน์ ทองล้ำ, สันติ อโหสิ, รัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์, ศรัณย์ พร้อมเทพ 
IT Cr: วิสุทธิ์ แก้วป้องปก