ภาพกิจกรรมรายวิชา 302261 Mechanical Engineering Design Workshop

      ภาพกิจกรรมรายวิชา 302261  Mechanical Engineering Design Workshop  โดยได้เชิญวิทยากร คุณตะวัน กล่ำเทศ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าบรรยายให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ EN 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถ่ายภาพ/ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก