ภาพกิจกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าศึกษางานวิจัยของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

      ภาพกิจกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายวิชา 302446 การออกแบบระบบความร้อน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
      โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าศึกษางานวิจัยของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ถ่ายภาพ/ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก