บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่้นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ   แย้มเม่น ได้มากล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มาอบรมให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในส่วนของภาคทฤษฎี หัวข้อ วิธีเลือกใช้สายไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  ข้อควรระวัง ด้านการติดตั้ง และการใช้สายไฟฟ้าแต่ละประเภท ข้อกำหนดการเดินสายทนไฟในอาคาร  อบรมโปรแกรมคำนวณออกแบบสายไฟในบ้านและโรงงาน (เสริมความเข้าใจในการออกแบบบระบบไฟฟ้า) กิจกรรม Workshop (แบ่งกลุ่ม)  ทำโจทย์ การออกแบบระบบไฟฟ้าและคำนวณ   

ภาพถ่าย Cr :  นางสุกัญญา  ผนึกทอง
เขียนข่าว / IT :  นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม

1
2
Next