ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปให้สัมภาษณ์โทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เรื่อง การประสานงานความร่วมมือนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ

      ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยวิจัยด้านการแปรเปลี่ยนภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี บันทึกเทปให้สัมภาษณ์โทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ เรื่อง การประสานงานความร่วมมือนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ
      ซึ่งโครงการนี้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาของการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติในสังคม โครงการนี้มีชื่อว่า “ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการในงานวิจัยในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติ นอกจากนี้โครงการจะช่วยเสริมสร้างพลังด้านทักษะ ความสามารถและความต้องการการรับรองให้กับแต่ละบุคคลและองค์กรที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการวิจัย และนำการวิจัยไปสู่ระดับองค์กรเพื่อนำไปช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ
      ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ascent.disaster-resilience.net/index.php/about-ascent?id=110 

ภาพข่าวจาก รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT