ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลพิจิตร ในกิจกรรม อบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562

      ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลพิจิตร  ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลพิจิตร ในกิจกรรม อบรมเทคนิคการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลพิจิตร เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วม และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
      โดยมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 6 คน ได้แก่  
1. น.ส.ศศิธร   สีหะวง  รหัสนิสิต  59365322 
2. น.ส.อาทิติยา รื้อยอด  รหัสนิสิต  59366657 
3. นายรุจนโรจน์  สอนอ่อน  รหัสนิสิต  59364608 
4. นายกวิน  แสงจินา  รหัสนิสิต  59360198 
5. นายชินกร   พรหมศักดิ์  รหัสนิสิต  59361119
6. นางสาวสุชาดา  พัดเย็นสุข  รหัสนิสิต  59365841 

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก