คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

      วันที่ 26  สิงหาคม 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ เป็นประธาน และผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ และ ดร.สหัถยา ทองสาร รองผอ.วิทยาลัยพลังงานฯ  เป็นกรรมการ  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  ได้คะแนนเฉลี่ย = 4.66

ถ่ายภาพ Cr  : สันติ อโหสิ / ศรีรัตน์ ทองล้ำ 
เขียนข่าว  Cr : กมลชนก กำเนิดนก
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 

1
2
Next