คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการมัชฉิมนิเทศ

      เมื่อเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการมัชฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2  โดยในงานดังกล่าว ได้เรียนเชิญคณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ (รศ.ดร.สุชาติ  แย้มเม่น) กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต  และวิทยากรจากสภาวิศวกร ดร.ประเสริฐ   ตปนียางกูร  บรรยายในหัวข้อ แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.2542” และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร   และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่า มาบรรยายในหัวข้อ  “เกียร์เก่าเล่าประสบการณ์  (ชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะก้าวสู่การเป็นวิศวกรที่ดีในอนาตต)  โดยมีรายชื่อศิษย์เก่าที่มาบรรยายในวันดังกล่าว ดังนี้ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1. นายเกษมสันต์           มีทิพย์            สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             เกียร์ 5
2. นายพัฒน์ชนน           วงศ์สวัสดิชัย      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา            เกียร์ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. ดร.สุภาวรรณ            ศรีรัตนา           สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     เกียร์ 14
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ดร.สรวิศ                 สอนสารี           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        เกียร์ 9
2. นายเกียรติชัย           วสุยิ่ง              สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        เกียร์ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. ดร.สุนันท์                ธาติ               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    เกียร์ 14
2. นายประกาศิต           นทีประสิทธิพร   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    เกียร์ 13
3. นายวรชาติ              พิรุณรักษ์         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    เกียร์ 12
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. นายวุฒิพงศ์              เรืองสวัสดิ์        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     เกียร์ 8
2. น.ส.สุนิษา               แสนศรี            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     เกียร์ 17
3. ผศ.เสาวลักษณ์           ตองกลิ่น          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     เกียร์ 2
สาชาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1. น.ส.จริยาพร             นรชาญ           สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ             เกียร์ 12
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. น.ส.ณัฐฐา               กล้าณรงค์        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              เกียร์ 20
2. น.ส.เสาวรส            จงจิตรวัฒนกุล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              เกียร์ 20
3. นายศรัณย์               อินสิงห์           สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              เกียร์ 20
4. น.ส.อาทิตยา             พร้อมพรม        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              เกียร์ 20
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. นายณัฐชัย               ถนอมธรรม       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            เกียร์ 16
2. นายปัญจพร             พูลสุข             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            เกียร์ 13
3. นายพีรดนย์              ทองดี             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            เกียร์ 16
4. นายพลวัฒน์             ทองบัวบาน      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            เกียร์ 13

ถ่ายภาพ Cr  : สันติ อโหสิ / ศรันย์ พร้อมเทพ /ศรีรัตน์ ทองล้ำ
เขียนข่าว Cr :  นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก

1
2
Next