คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า Mini Party พี่พบน้อง

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00-20.00 น. สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการคืนสู้เหย้าศิษย์เก่า (Mini Party พี่พบน้อง)   ณ ใต้ตึกอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยงานดังกล่าว
      - มีกิจกรรมการแสดงดนตรีของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์     คือ นายณฐนน  แจ่มเงิน   นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   นายธนภัทร  น้อยยม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนายสหัสวรรษ  บุญคง นิสิตคณะศึกษาศาตร์  ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาคอทมพิวเตอร์  (นักร้องวงดนตรีลุกทุ่ง NU BAND  โครงการลูกพระฆเนศ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้มาสร้างบรรยายในงานโดยการเล่นกีตาร์และร้องเพลง 
      - ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศ่าสตร์ มากล่าวต้อนรับศิษยเก่า เปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าที่มาบรรยายในโครงการมัชฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักดนตรีและนักร้อง ที่มาช่วยงาน พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนให้กับนายณฐนน แจ่มเงิน จำนวน 3,000  บาท ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา  ซึ่งจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 กันยายน 2562
      - การแนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแถลงนโยบาย ในการดำเนินงานของสมาคมในปีถัดไป   โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายขุนศึกษา  อุบลศักดิ์  
      - การนำเสอนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปี งปม.62)  และการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตและชมรม ใน ปี งปม.2563  โดยประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรมวิชาการ ประธานชมรมโรบอท ประธานชมรมวิศวะอาสา ประธานชมรมยานยนต์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และความร่วมมืออันดีในการทำกิจกรรมร่วมกันกับทางสมาคมฯ

ถ่ายภาพ Cr  : สันติ อโหสิ / ศรันย์ พร้อมเทพ /ศรีรัตน์ ทองล้ำ
เขียนข่าว Cr :  นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก