สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องจัดทำความร่วมมือ

      ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม CE 419 อาคารเรียนวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI : Thai - German Institute) เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องจัดทำความร่วมมือ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมปรึกษาหารือ 2 ประเด็น คือ
      1) ติดตามความคืบหน้าและตรวจประเมินโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      2) การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะให้กับวิศวกร/ช่างเทคนิค/ผู้สนใจทั่วไปด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

เขียนข่าว Cr: ณัฐชา ฮุนพานิช
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก