โครงการสัมมนาผู้นำ

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้อง CE115 อาคารวิศวกรรมโยธา      คณะวิศวกรรมาศาตร์  ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำ โดยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ  แย้มเม่น   ได้กล่าวให้นโยบาย  แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนา  ซึ่งสโมสรนิสิต  และชมรมต่างๆ  ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)  และนำเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)

โดยมี คณาจารย์  คณะกรรมการกิจการนิสิต   อาจาย์ที่ปรึกษาชมรม ร่วมฟังการนำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆในโครงการฯ ดังกล่าว  ซึ่งมีประธานสโมสรนิสิต ประธานชมรมวิชาการ ประธานชมรมโรบอท   ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประธานชมรมยานยนต์   ประธานชมรมวิศวะอาสา ชุดเก่า และชุดใหม่ เป็นผู้นำเสนอถ่ายภาพ
Cr :   นายสันติ  อโหสิ  และ นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม


เขียนข่าว/IT Cr: อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม 


1
2
Next