โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องอาสา

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-20.00  น. ชมรมวิศวะอาสา สโมสรนิสิต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  -ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่สมาชิกชมรม โดย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสหาการ (อาจารย์วิสาข์  เจ่าสกุล)
  -แนะนำชมรมวิศวะอาสา (VTR)
  -ประธานชมรมวิศวะอาสารุ่นที่ 20  เล่าประสบการณ์การออกค่ายวิศวะอาสา 
  -แนะนำประธานและรองประธานวิศะอาสา รุ่นที่ 21 พร้อมชม VTR ผลงานของชมรมวิศวะอาสา รุ่นที่ 21
  -กิจกรรมพิธีเทียน เพื่อเป็นการรับขวัญสมาชิกในชมรม
  -กิจกรรมผูกข้อมือ 
  -กิจกรรมสานสัมพันธ์


ภาพถ่าย   Cr : เพจ Facebook : ชมรมวิศวะอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขียนข่าว  Cr : นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
IT            Cr : นางสา่วอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม  


1
2
Next