ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ผศ.ดร.รัตนา  การุญบุญญานันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าศึกษากระบวนการผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงและระบบโรงเรือนควบคุมสภาวะ(Greenhouse)จริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งยังสร้างมุมมองที่กว้างไกลยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโรงเรือนควบคุมสภาวะ(Greenhouse)ภายในประเทศในปัจจุบันและอนาคต 

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก