ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ห้องเย็นและการจัดการพลังงานในศูนย์การค้า

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ผศ.ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ห้องเย็นและการจัดการพลังงานในศูนย์การค้า 

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก