ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู และคณะบริหารปี 2562-2563

      21 กันยายน 2562 รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท  เข้าร่วมพิธีฉลองสารตราตั้ง และสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู และคณะบริหารปี 2562-2563  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง MD237 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสโมสรฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคม ด้วยความรู้และความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา

ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก