ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 18

      วันที่ 22 กันยายน  2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 18

ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 
ไม่มีข้อมูล