ผู้แทนคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันมหิดล ณบริเวณพระราชานุสาวรีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้แทนคณะ วิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปาจรีย์ทองสนิท  รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันมหิดล ณบริเวณพระราชานุสาวรีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์แก้วป้องปก