พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

      วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติต้อนรับ พล.ต.ต.ถาวร  แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และคณะฯ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN617 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
1. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ และการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ลดความเสี่ยงในการเดินทางที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 
3. เพื่อนำแนวคิดเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลคดีจราจร ความเสี่ยงในการทำผิดซ้ำ และการติดตามประเมินผลมาตรการฟื้นฟูจากการกระทำผิด 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร ตลอดจนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุการจราจร

Cr. ข่าว: นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง
Cr. ภาพ: นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง / วิสุทธิ์ แก้วป้องปก / ศรัณย์ พร้อมเทพ
It Cr : วิสุทธิ์แก้วป้องปก / ศรัณย์ พร้อมเทพ