การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และการตรวจพื้นที่ ครั้งที่ 3 โครงการกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อพื้นที่ที่เหลือ)

      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม CE115 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพื้นที่ ได้ทำการตรวจพื้นที่ ครั้งที่ 3 จำนวน 10 พื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ A B C D E F G H I และพื้นที่ J และในเวลา 09.30 น. ทุกพื้นที่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐาน 5ส และ 5ส ยั่งยืน บรรยายโดย อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข้อมูล/ข่าว Cr : ศรีรัตน์ ทองล้ำ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก