ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน open house ณ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์จำกัดมหาชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

      วันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโทเข้าร่วมงาน  open house ณ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์จำกัดมหาชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

ข่าว  Cr: กรรณิกา    จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก