การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 9/2562

 หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เสวนาในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกงาน โดยคุณชุติมา  สุดประเสริฐ วิทยากร โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วม โดยจะนำข้อมูลสรุปนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯต่อไป