ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นินนาท  ราชประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบระบบท่อ ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับห้องเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก