ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4-6 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.รัตนา  การุญบุญญานันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก