นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความดีใจกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต ประเภทนวัตกรรมกระบวนการ ในโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE Appreciation day) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 
      โดยมี ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
       หนังสั้น เรื่อง "คำตัดสินของคุณ คือ พิพากษาของศาล หยุดตัดสินคดีก่อนเรื่องราวจะถูกแจ้งดำเนินคดี และตัดสินโดยศาล" "รู้ทันสื่อ ก่อนสื่อจะทำร้ายเรา" รายชื่อนักแสดง
      61360202 นายกลวัชร บุญทิพย์จำปา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61361971 นายธนาธิป เนื้อทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61362657 นายปวีร์ สังขทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61363432 นายรัฐนันท์ หาญแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61364545 นายสุขคณัชฌ์ อ่อนเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61364620 นายสุทธิภัทร ขุนศรีรอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61364651 นายสุธินันท์ ผิวนวล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
      61364767 นายสุวิทย์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

แสง

      61362657 นายปวีร์ สังขทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

เสียงบันทึก

      61364767 นายสุวิทย์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

ถ่ายภาพ,ตัดต่อ,บท

      61361971 นายธนาธิป เนื้อทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อุปกรณ์

      ภาพ+เสียง จาก I-PHONE SE

Soundtrack

      Come Little Children - Katethegreat19

เสนอ วิชา Media Literacy
      ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
      อาจารย์ธัญวดี กำจัดภัย
      นายทรงพล ชุมนุมวัฒน์
      นางสาวลลิตา จิตต์การุญ
      นายสรรเสริญ เหรียญทอง
      นางสาววิฑิตา สนศิริ

ที่มา Cr :  https://www.facebook.com/tonka.tanatip/