รายวิชาจรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับวิศวกรเครื่องกล จัดการบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกรกฎหมายและความปลอดภัยในงานวิชาชีพวิศวกรรม

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 รายวิชาจรรยาบรรณและกฎหมายสำหรับวิศวกรเครื่องกล ได้เชิญวิทยากร คุณจักรดาว ประทุมชาติ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกรกฎหมายและความปลอดภัยในงานวิชาชีพวิศวกรรม กรณีศึกษาในประเด็นปัญหาด้านจรรยาบรรณ สังคม การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรอาจประสบ

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก