รายวิชาปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการเครื่องกลนักประดิษฐ์ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสังเคราะห์กลไกพื้นฐานและมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม

      เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รายวิชาปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการเครื่องกลนักประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสังเคราะห์กลไกพื้นฐาน ได้แก่ กลไกตัวเลื่อน-ข้อเหวี่ยง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประดิษฐ์กลไกพื้นฐาน เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก