ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก Faculty Of Engineering And Technology, Multimedia University ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัด การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิต และการจัดทำหลักสูตร Double Degree Program

      วันที่ 22-28 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก  Faculty Of Engineering And Technology, Multimedia University ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัด การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิต และการจัดทำหลักสูตร Double Degree Program เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตศึกษา ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย)  และการประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับ University Putra Malaysia ด้านหลักสูตรปริญญาคู่ Double Degree Program  

ข่าว: รุ่งนภา ท่วมไธสง
ภาพ: ดร.ศลิษา วีรพันธุ์

1
2
Next